May 26, 2024 |

Shetchadesh aleinu

“Shetchadesh aleinu”.